Versie 2019

Privacyverklaring

Stichting Ondersteuningsfonds NISS (het “NISS”) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van aanvragers, websitebezoekers, relaties etc. Deze verklaring strekt ertoe om u te informeren over de wijze waarop door het NISS persoonsgegevens worden verwerkt en u te attenderen op uw rechten. Het NISS zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde laten leiden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere toepasselijke relevante wet- en regelgeving.

 

 1. Verantwoordelijkheid
  De verwerking van persoonsgegevens in het kader van aanvragen om ondersteuning, bezoek aan de NISS website etc. geschiedt onder verantwoordelijkheid van het NISS gevestigd Schippersgracht 9 1011 TS Amsterdam. Indien u vragen, klachten en/of andere opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door het NISS kunt u contact opnemen met de secretaris van het NISS via secretariaat@niss.nu
 1. Doeleinden
  Het NISS verwerkt persoonsgegevens van u uitsluitend voor de volgende doeleinden:
  1. het beoordelen van uw subsidieaanvraag;
  2. informatie delen met belanghebbenden zoals de Samenwerkende Maritieme Fondsen (“SMF”) voor gezamenlijke ondersteuning;
  3. om te reageren op uw vragen en/of opmerkingen;
  4. om u uit te nodigen voor evenementen van het NISS; en
  5. het plaatsen van nieuwsberichten op onze website over de projecten van het NISS.
 1. Grondslag
  Het NISS verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van een rechtmatige grondslag. Zo verwerkt het NISS uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een (subsidie)overeenkomst, op basis van een gerechtvaardigd belang van het NISS en op basis van een wettelijke verplichting. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door het NISS is daarom gelegen in artikel 6, eerste lid, onder b en c. De verwerking van uw persoonsgegevens ten einde u uit te nodigen voor evenementen van het NISS, is gebaseerd op de rechtmatige grondslag in artikel 6, eerste lid onder f van de AVG, waarbij het gerechtvaardigd belang van het NISS is het opbouwen en onderhouden van een relatie met u.
 1. Gegevens
  Het NISS verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die relevant zijn voor de  bovengenoemde doeleinden. Dit betreft persoonsgegevens die u zelf aan het NISS verstrekt.
 1. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  Het NISS verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om een subsidieaanvraag te kunnen beoordelen, om de overeenkomst tussen u en het NISS uit te kunnen voeren of omdat wettelijke verplichting dat voorschrijft bijvoorbeeld om de controlerend accountant van het NISS te informeren.
 1. Beveiliging
  Het NISS draagt zorg voor adequate beveiliging door het treffen, periodiek evalueren en waar nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop zijn gericht verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Het NISS evalueert regelmatig of de genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, nog een passend en adequaat beveiligingsniveau vormen of aanvullende maatregelen zijn vereist om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.
 1. Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij het NISS daartoe wettelijk verplicht is. Een afgewezen aanvraag voor een subsidie wordt niet langer bewaard dan 7 jaar. Een toegewezen aanvraag voor een subsidie wordt niet langer bewaard dan 7 jaar na beëindiging van het project. Persoonsgegevens relevant voor de administratie van het NISS worden maximaal 7 jaar bewaard.
 1. Uw rechten
  U heeft, als betrokkene, verschillende rechten op basis van de AVG. Hieronder worden de verschillende rechten van een betrokkene toegelicht.
  1. Recht op inzage
   Betrokkenen hebben het recht op inzage. Zij mogen zich met redelijke tussenpozen wenden tot het NISS voor een overzicht van persoonsgegevens die het NISS van hen verwerkt en mogen deze gegevens inzien.
    
  2. Recht op rectificatie en aanvulling
   Betrokkenen hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om hun persoonsgegevens aan te vullen, zodat het NISS alleen actuele en juiste persoonsgegevens verwerkt.
    
  3. Recht op beperking van de verwerking
   In bepaalde situaties heeft de betrokkene het recht om het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens te laten beperken. Dit recht heeft de betrokkene alleen in het geval zich een van de volgende situaties voordoet:
   • De gegevens zijn mogelijk onjuist. In dat geval moet de verwerking worden opgeschort tot de juiste gegevens zijn vastgesteld;
   • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene wilt niet dat de gegevens worden verwijderd;
   • De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, maar de betrokkene heeft de gegevens nog wel nodig;
   • Betrokkene maakt bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens. In dat geval moet de verwerking opgeschort worden totdat besloten is op het bezwaar.
  4. Recht van bezwaar
   Met betrekking tot de gegevensverwerking die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang van het NISS heeft de betrokkene het recht van bezwaar. Het NISS zal in een dergelijk geval stoppen met de verwerking van persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien een betrokkene bezwaar aantekent, zal het NISS  de individuele belangen die betrokkene aanvoert afwegen tegen de belangen van het NISS  en andere betrokkenen.
    
  5. Recht van verwijdering van gegevens
   In een aantal gevallen heeft de betrokkene het recht om zijn/haar gegevens te laten verwijderen. Dit recht geldt alleen in de volgende gevallen:
   • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   • De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming en die toestemming wordt ingetrokken;
   • De betrokkene heeft gerechtvaardigd een beroep gedaan op het recht van bezwaar;
   • De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
   • De bewaartermijnen zijn verstreken;
   • De betrokkene is jonger dan 16 jaar.
    Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij het recht van verwijdering niet geldt. De relevante uitzonderingen zijn:
   • Er is een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te verwerken;
   • De gegevens zijn noodzakelijk voor een rechtsvordering.
     
  6. Recht van dataportabiliteit
   Voor zover het NISS persoonsgegevens verwerkt gebaseerd op toestemming of om een subsidieaanvraag te beoordelen of uitvoering te geven aan een subsidie overeenkomst met de betrokkene, heeft betrokkene het recht om die gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en/of door te laten geven aan een derde.
    
  7. Algehele uitzondering
   Voor alle rechten van betrokkenen geldt dat het NISS in bijzondere omstandigheden geen gehoor hoeft te geven aan verzoeken. Dit is het geval wanneer het NISS na een belangenafweging tot de conclusie komt dat haar belangen of die van anderen zwaarder wegen dan het recht van de betrokkene.Het NISS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
    
 2. Klachten
  Klachten over de wijze waarop door het NISS persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen worden gericht aan de secretaris van het NISS, secretariaat@niss.nu. U wordt verzocht uw klacht voldoende te motiveren en te documenteren teneinde daarop een passende reactie te kunnen geven. Het NISS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst schriftelijk op uw klacht reageren. Indien uw klacht daarmee niet afdoende is beantwoord treedt het NISS graag met u in overleg over een passende oplossing. Wij attenderen u erop dat u daarnaast op ieder moment het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
   
 3. Wijziging
  Het NISS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Het NISS adviseert u dan ook deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bestuderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS
Amsterdam